به کانال تلگرام سهراب مشهودی بپیوندید:

telegram.me/sohrab_mashhoodi

مقالات و نظرات در حوزه شهرسازی و مطالعات شهری و منطقه ای

مبانی طرح های تفصیلی با بهره وری از بعد شاخص پیکره های شهری و پهنه بندی منعطف، برای تحقق پذیری کاربری های "خدماتی غیرانتفاعی"

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

---->>سخن روز

موضوع: مبانی طرح های تفصیلی با بهره وری از بعد شاخص پیکره های شهری و پهنه بندی منعطف، برای تحقق پذیری کاربری های "خدماتی غیرانتفاعی"

 

 1- مبانی طرح


1-1- تشکیل شهرها، از جمع هندسی محلات و نواحی ومناطق یکی از بزرگترین، اشتباهات تعیین تقسیمات شهریست.
پیکره های شهری (که شامل معابر شهری عملکردهای مجاور آنها و کاربریهای عمده شهریست). ساختار اصلی را برپا داشته و در باقیمانده (که هسته های شهری نامیده میشوند) تقسیمات محلهای، نواحی و مناطق تشکیل میگردد.


1-2- هر یک از عناصر شهری براساس ویژگیهای داخلی خود و عناصر بیرونی موثر بر آنها، دارای شناسنامهای هستند، که پتانسیلهای آنها را مثل توان استقرار کاربریها و تراکم پذیری (ساختمانی یا جمعیتی) آنها را مشخص مینماید، که درنتیجه حتی با مجازبودن استقرار کاربری و یا تراکمی در طرحهای شهری، اگر قطعات و عناصر شهری نتوانند آن تراکم را بپذیرند، نمیتوانند به آن دست یابند و یا کاربریهای خاصی را بپذیرند.


1-3- مشکل بزرگ شهرسازی کشور (شهر سامانی کشور) تناقضی است که بین قوانین، شرع و عرف در احترام به مالکیت وجود دارد، با شرح خدمات و ضوابط شهرسازی.
بطوری که براساس قوانین (که با قانون تعیین تکلیف اراضی مصوب 2/9/1367 تدقیق میشود). حدود قانونی اجرای طرح به 18 ماه کاهش مییابد، در حالی که طرحها برای دهسال طراحی و برنامهریزی میشوند.
گذشته از اینکه اصولاً عادلانه هم نیست، که زمین کسی به کاربری خدماتی غیرانتفاعی اختصاص یابد و باقی اراضی از آن منتفع شوند.
لذا در این الگو راه حل میانهای با بهره وری از گونه خاصی از پهنه بندی و ضوابط مربوطه، پیشنهاد شده است (ظلم بالسویه)


1-4- در چند دهه اخیر باب شده است، که عرض معابر از بدنه تا بدنه تعریف شده و با هندسه خشک اقلیدسی تعریض معابر انجام میشود.
در حالی که این هندسه فقط برای بخش سواره موردنیاز است و بدنه ها میتوانند به شکل ارگانیک باقیمانده و از پتانسیلهای آنها برای تعریض فضاهای مناسب و مبلمان شهری ضروری استفاده شود.


1-5- ضوابط احداث بنا نیز نمیتواند فارغ از ویژگیهای قطعه، عرض و درجه معبر همجوار و همینطور بُعد شاخص قطعه، تعیین شود. لذا تدوین ضوابط ثابتی برای قطعات با مشخصات مختلف به صرف اینکه در یک معبر (تقسیم شهری) قرار دارند، نیز ناصحیح است.

 

2- نمونه موردی


براساس این مباحث یک نمونه طرح تفصیلی تهیه شده است، که در بخش گزارش همین وبسایت میتوانید آنرا مشاهده نمایید.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی