شوراها شهرداریها و وظایف و اختیاراتشان در مورد طرحهای شهری