به کانال تلگرام سهراب مشهودی بپیوندید:

telegram.me/sohrab_mashhoodi

مقالات و نظرات در حوزه شهرسازی و مطالعات شهری و منطقه ای

عناوین کتب و مقالات مفید

 

  • کتاب "بازنگری در تمدن مادی و سرمایه داری" (جدید)

تألیف: فرناند برودل

ترجمه: فیروزه مهاجر

نشر: دیگر

توضیحات: 

فرازهایی از کتاب

1- گزارشهای بعدی نشانگر تردیدی روزافزون درباره ی ارزش بی-حفاظ ماندنِ ناگهانی در مقابل بازارهای جهانی بود.

2- از اینرو، دولتِ مدرن، به نفعِ آن عمل میکند و در مواردی نیز علیه آن؛ گاه سرمایه داری اجارهی گسترش میدهد و در مواقعی دیگر سرچشمه ی آن را میخشکاند.

بنابراین دولت، بسته به تعادل خود و توانایی خود برای استوار ایستادن، موافق یا مخالفِ جهانِ مالی

ادامه مطلب: عناوین کتب و مقالات مفید