به کانال تلگرام سهراب مشهودی بپیوندید:

telegram.me/mashhoodi24

در این کانال درمورد مباحث شهرسازی بحث می شود.

عناوین مفید

کتاب های مفید
مقاله ها
سخن روز

---->>سخن روز

موضوع: روشی نوین، برای تهیه طرحهای تفصیلی شهری با بهره وری از بُعد شاخص، پیکره های شهری و پهنه بندی محقق شونده 

 

1- مبانی طرح


1-1- تشکیل شهرها، از جمع هندسی محلات و نواحی ومناطق یکی از بزرگترین، اشتباهات تعیین تقسیمات شهریست.
پیکره های شهری (که شامل معابر شهری عملکردهای مجاور آنها و کاربریهای عمده شهریست). ساختار اصلی را برپا داشته و در باقیمانده (که هسته های شهری نامیده میشوند) تقسیمات محلهای، نواحی و مناطق تشکیل میگردد.


1-2- هر یک از عناصر شهری براساس ویژگیهای داخلی خود و عناصر بیرونی موثر بر آنها، دارای شناسنامهای هستند، که پتانسیلهای آنها را مثل توان استقرار کاربریها و تراکم پذیری (ساختمانی یا جمعیتی) آنها را مشخص مینماید، که درنتیجه حتی با مجازبودن استقرار

ادامه مطلب ...